گاهشماری

دوره انتیک

آی خانم

یونانیان در افغانستان

بالا حصار کابل

تاریخ پایتخت افغانستان

مس عینک

روشنایی جدید بر آغاز بودیزم در افغانستان

دوره میانه

آبدات بودایی کابل

یک شبکهٔ متراکم صومعه ها و عبادتگاه ها

بامیان

یک معبد در قلب هندوکش

لشکری بازار

لشکری بازار یا پایتخت در اوج تمدن اسلامی در افغانستان

منار جام

شاهکار از معماری غوریها

هده

یکی از مراکز بزرگ بودیسم افغانستان

هرات

شهری با میراث فرهنگی بسیار غنی تیموری

عصر جدید

باغ بابر

یک باغ مغول در وسط کابل