گاهشماری

دوره انتیک -50 / 500

آی خانم

یونانیان در افغانستان

بالا حصار کابل

تاریخ پایتخت افغانستان

مس عینک

روشنایی جدید بر آغاز بودیزم در افغانستان

دوره میانه 500 / 1500

آبدات بودایی کابل

یک شبکهٔ متراکم صومعه ها و عبادتگاه ها

بامیان

یک معبد در قلب هندوکش

لشکری بازار

لشکری بازار یا پایتخت در اوج تمدن اسلامی در افغانستان

منار جام

شاهکار از معماری غوریها

هده

یکی از مراکز بزرگ بودیسم افغانستان

هرات

شهری با میراث فرهنگی بسیار غنی تیموری

عصر جدید 1500 / 1789

باغ بابر

یک باغ مغول در وسط کابل