مقطع طولي للرواق

Coupe du portique du Crac des Chevaliers (Krak)
8772

قتطف من ب. ديشان، قلعة الحصن، باريس، ١٩٣٤، الصورة ٤١.

بول ديشان ، 1934

بول ديشان ، 1934

Explorer le site : Le Crac des Chevaliers